Wet Sociale Veiligheid op School

 

In augustus 2015 is de wet Sociale Veiligheid op School ingevoerd.

Hierdoor hebben scholen een inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren.

Alle scholen hadden al wel een pestprotocol, maar deze wet is in het leven geroepen omdat het hebben van een protocol alleen niet afdoende is.

De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen:

 

Sociaal veiligheidsbeleid

Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op preventie en op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg). Leerkrachten moeten handvatten krijgen om dit beleid ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Implementatie is hierbij heel belangrijk. Daarbij wordt ook nadrukkelijk aangegeven dat dit beleid gevormd moet worden met alle betrokkenen van de school.

 

Monitoring

Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden m.b.v. een instrument dat een actueel en representatief beeld van de veiligheidsbeleving van de leerlingen geeft. Het beleid moet aangepast worden indien de resultaten van de monitoring hiertoe aanleiding geeft.

 

Aanspreekpunt

Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook dient als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de anti-pest coördinator genoemd.

 

In het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie is handhaving van deze wetgeving opgenomen.