Omgaan met Elkaar

 

 

Doelgroep
Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van alle typen voortgezet onderwijs. Het programma is ook geschikt voor het speciaal basisonderwijs en kan aangepast gegeven worden in lagere groepen van het basisonderwijs.

 

Doel

Het doel van het programma is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af.

 

Inhoud van de training

Het programma Omgaan met Elkaar bestaat uit drie onderdelen:

• Acht lessen van 60 minuten Omgaan met Elkaar voor leerlingen

• Workshops voor het team

• Een themabijeenkomst voor ouders

 

Leerlingenprogramma
Het leerlingenprogramma is bedoeld voor een gehele klas, verdeeld in twee subgroepen. De subgroepen worden ingedeeld op basis van een vragenlijst in de klas en in samenspraak met de leerkracht/ mentor. Het programma bestaat uit 8 lessen van 60 minuten per subgroep. De lessen vinden wekelijks plaats onder schooltijd en op school. De leerkracht of mentor is bij voorkeur bij alle lessen van tenminste 1 subgroep aanwezig. Daarnaast ontvangt de leerkracht of mentor materiaal waarmee gedurende de week nog eens kan worden teruggekomen op het geleerde in de les.  

Er wordt gewerkt met diverse werkvormen, zoals: rollenspellen,  onderwijsleergesprekken, opdrachten en spel. Een greep uit de thema’s: rollen in een groep, houding ten opzichte van pesten,  sociale vaardigheid en groepscohesie (iedereen hoort erbij). Veel van de onderwerpen van Sta Sterk op School komen hier ook terug. 

Workshops voor  het team
De twee workshops voor het team duren ieder 3 uur.  
De eerste workshop heeft als doel de kennis en het inzicht in de  pestproblematiek te vergroten, waardoor men pesten sneller  signaleert, vaker voorkomt en in de dagelijkse praktijk effectiever  aanpakt. De tweede workshop heeft als doel gespreksvaardigheden verder te ontwikkelen.
In overleg kan worden besloten de workshops voor beroepskrachten in te korten of achterwege te laten, indien docenten/leerkrachten al voldoende geschoold zijn in het tegengaan van pesten.

Themabijeenkomst voor ouders
De themabijeenkomst bestaat uit één sessie van 3 uur voor alle ouders van de leerlingen van de betreffende school. Het doel is  om de handelingsbekwaamheid van ouders te vergroten bij het voorkomen en oplossen van pesten, opdat zij hun eigen rol daarin kunnen vervullen.
Deze bijeenkomst kan op elk moment gegeven worden, en hoeft niet in de weken van het lesprogramma.
Naast deze themabijeenkomst adviseer ik ook een ouderavond voor de ouders/verzorgers van de groep waar het programma ingezet gaat worden. Deze avond wordt ingepland  bij de start van het programma.