Advisering

 

Werkwijze

Beeldvorming schoolbeleid

Als een school contact met mij opneemt met een adviesvraag, vraag ik of ik het huidige schoolbeleid en pestprotocol mag ontvangen om door te nemen. Zo kan ik een eerste beeld vormen van hoe de school wil handelen en wat zij onder pesten verstaan.

Daarna volgt een eerste gesprek. Uit ervaring blijkt vaak dat hetgeen op papier staat niet altijd (volledig) overeenkomt met hetgeen in de praktijk uitgevoerd wordt.

Tijdens het eerste gesprek ga ik samen met de school het beeld completer maken. Wat zet de school in als preventieve maatregelen? Hoe wordt er gehandeld bij incidenten? Met welke monitoring wordt gewerkt? etc.

Bevindingen en advisering

Tevens zal ik in dit eerste gesprek mijn bevindingen geven ten aanzien van het huidige beleid en protocol met betrekking tot de wetgeving.

Wat heeft de school al sterk beschreven en waar liggen nog kansen?

Afspraken

Naar aanleiding van de bevindingen kijken we samen naar welke wensen de school nog heeft.
Zo kan ik bijvoorbeeld het beleidsstuk zelf schrijven, maar ik kan ook degene die daar verantwoordelijk voor is op school begeleiden. Er kan ook gekozen worden voor begeleiding tijdens het implementeren van een nieuw beleid, voor scholing aan het team of scholing tot anti-pestcoördinator. 

Dit is altijd maatwerk en wordt in overleg met de school afgesproken.