Marloeszie doet...

Trainingen


 

 

 

Omgaan met Elkaar

Voor scholen die een gespecialiseerd anti-pestprogramma voor een hele klas willen inzetten.
In een groep kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een positievere rol, dan neemt het pesten in de klas af. De hele klas leert in 8 lessen anders met elkaar om te gaan (in veilige subgroepen). Ook ouders en beroepskrachten krijgen handvatten aangereikt

Sta Sterk Training
Voor kinderen en jongeren van 4 - 17 jaar die, door middel van praktische handvatten, willen leren om effectiever te reageren op pestgedrag, waardoor er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst,  onzekerheid, depressieve gevoelens en verminderde schoolprestaties.
In groepsverband of individueel.

Sta Sterk op School

Voor scholen die een gespecialiseerd anti-pestprogramma in een groep willen dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedraaid.
Het doel is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit een klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces in de gehele klas waardoor pesten stopt of sterk vermindert.


Coaching


Naast de trainingen die hierboven beschreven staan, begeleid ik ook kinderen individueel in coaching trajecten met thema's als sociale weerbaarheid, faalangst en positief zelfbeeld. Dit traject is altijd maatwerk.

Kinderen in zichzelf laten geloven en laten stralen.


Workshops / themabijeenkomsten


Themabijeenkomst voor ouders
Bij de aanpak van pesten op school is het belangrijk ook de ouders erbij te betrekken. Onderzoekers Ttofi en Farrington (2010) noemen dit zelfs als één van de belangrijke aspecten van een effectief anti-pestprogramma. Het betrekken van de ouders kan onder andere middels themabijeenkomsten.

De bijeenkomst voor ouders behandelt het pestprobleem vanuit de rol van de ouder. De ouders krijgen kennis aangereikt over pesten en handvatten om hun eigen rol bij het voorkomen en stoppen van pestgedrag goed te kunnen vervullen.

Workshops voor professionals
Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten niet altijd weten hoe ze effectief kunnen handelen in geval van pesten. Leraren in Nederland proberen meestal wel in te grijpen als ze weten dat er gepest wordt. Dit heeft echter in de helft van de gevallen helaas niet het beoogde effect. Het is dus zinvol om de leerkrachten te leren de signalen te herkennen, hen te overtuigen van hun cruciale rol bij het aanpakken en voorkomen van pesten en hun daarvoor handvatten te bieden.

Workshops voor kinderen
Voor scholen die de kennis en vaardigheden van groepen willen vergroten. Leuk om bijvoorbeeld in te zetten bij een themaweek of een project. Een workshop duurt ongeveer 2 uur en is gericht op het geven van informatie en het oefenen van vaardigheden  binnen de thema's:
- pesten en plagen
- rollen binnen een groep

- grenzen aangeven en zeggen waar je last van hebt

- lichaamshouding en opkomen voor jezelf

- feel fine online

 

Elk thema kan los van elkaar gegeven worden.

 

Advisering


Scholen die het fijn vinden als een deskundige meekijkt naar hun huidige pestprotocol en beleid Sociale Veiligheid.  Samen met de betrokkenen van de school kijk ik naar het huidige beleid om te kijken in hoeverre dit voldoet aan de wetgeving. Mochten er aanpassingen nodig zijn, maken we samen een nieuw beleidsplan met daarbij een implementatieplan.